Làm sao để xây dựng một model GAN 1D bằng Keras

GAN viết tắt của Genneative Adversarial Networks là một kiến trúc học sâu cho quá trình đào tạo models sinh, model là một hình.Nói tóm lại Gan là mô hình có thể ...

Recent Posts