giới thiệu về học máy

Học máy có giám sát

Ba nhánh máy học chính bao gồm: Học giám sát (supervise learning), Học không giám sát (Unsupervise learning) và Học cũng cố (Reinforcement learning). Trong bài viết này chúng ta...

Làm sao để xây dựng một model GAN 1D bằng Keras

Định nghĩ GAN model GAN viết tắt của Genneative Adversarial Networks là một kiến trúc học sâu cho quá trình đào tạo models sinh, model là một hình.Nói tóm lại Gan...

Recent Posts