Tháng Chín 30, 2023
Home Tags Plato

Tag: Plato

Quan niệm về công bình – Triết phẩm cộng hoà

Triết phẩm Cộng Hòa bắt đầu với câu hỏi vừa có nghĩa chính trị vừa có nghĩa đạo đức: Thế nào là dikaiosunè? Tiếng Pháp dịch chữ này là...