Khi người hàn nói không hiểu thì phải làm sao?

Cách 1: Cười tươi và out khỏi cuộc hội thoại!😁

Cách 2: Hỏi lại với những câu như sau.

1. 죄송하지만 아직 이해가 안 됐어요. 다시 설명해주실래요? Xin lỗi nhưng cháu vẫn chưa hiểu. Bác có thể giải thích lại giúp cháu được chứ?

2. 다시 한번 말씀해주실래요? / 말씀해주시겠어요? Bác nói lại giúp cháu được chứ?

3. 아까 잘 안 들렸어요. 한번 더 말씀해주시면 안 돼요? Lúc nãy cháu không nghe rõ. Bác nói lại giúp cháu một lần nữa được không ạ?

4. 죄송하는데 무슨 내용인지 아직 모르겠어요. 천천히 말씀해주시겠어요?

Xin lỗi nhưng nhưng cháu vẫn chưa hiểu nội dung câu chuyện. Bác nói chậm một chút được không ạ?

5. 여기에 적어주시면 안 돼요? 못 알아들었어요. Bác viết vào đây giúp cháu với được không ạ? Cháu nghe chưa ra.

6. 뭔 말인지 아직 모르겠네. 미안한데 다시 말해줄래?

Tớ vẫn chưa hiểu cậu nói gì, xin lỗi nhưng cậu nói lại cho tớ nhé?

7. 미안한데 나 못 알아들었어. 천천히 말해줘. Xin lỗi nhưng tớ nghe không hiểu, nói chậm chậm chút.Có thể dùng câu ‘다시 말해주세요’ hoặc ‘다시 말씀해주세’cũng với ý nghĩa “Hãy nói lại cho tôi”.

Dù vậy , hai câu này không được hay cho lắm, vì chúng dùng đuôi ‘세요’ là đuôi câu mệnh lệnh nên sẽ tạo cảm giác người nói đang ra lệnh cho người nghe. ( Mặc dù người nói đang xí hổ chết đi được vì người ta nói nghe hổng hiểu!😂)

Tiếng Hàn cho du học sinh

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here