Tình cờ đọc cuốn đạo Phật ngày này, và mình muốn take note lại một số đoạn cực hay của cuốn sách này của thầy Thích Nhất Hạnh, cuốn sách có rất nhiều thứ hay mà mình nghĩ là mọi người nên đọc nếu thực sự muốn học Phật để Phật hiện hiện trong đời sống:

“Đừng biến đạo Phật thành một tổ chức có uy quyền thế lực, có giáo đường vàng son. Đừng biến Tăng sĩ thành những con người sống vô tư trong sự ưu đãi của một chế độ cúng dường thiếu ý thức, quên lãng nhiệm vụ tự thực hiện giải thoát và phụ sự con người. Đừng để người Phật tử hiểu rằng Phật – Pháp – Tăng là những bảo vật xa vời không hiện hữu giữa cuộc đời đau khổ. Phải thực hiện tất cả những hình thức sinh hoạt nào có thể chứng minh rằng đạo phật hiện hiệu trong cuộc đời để giải phóng con người”

“Không lạc quan một cách ngay thơ vì một sự lạc quan như thế chứng tỏ thiếu nhận thức về thực tại của hiện hữu; không bị quan một cách yếu đuối vì một sự bị quan như thế chứng tỏ sự thiếu nhận thức về khả năng bất diệt của con người”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here